โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา (กิจกรรมที่ 10 ขยายผลประชาสนุก สุขใจ ด้วยศาสตร์พระราชา) “สร้างความรู้ ความเข้าใจศาสตร์พระราชา และพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย”ต.นาอุดม รุนที่ 2

 

วันที่ 24 มิ.ย.2560 เวลา 09.00 น. นายวีรยุทธ สุวรรณศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย นางอุไรศิลป์ ไวยากรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายเอนก เครือคำ อาสาพัฒนารุ่นที่ 69 พร้อมด้วยทีมวิทยากรครู ข และวิทยากรครู ค ต.นาอุดม ร่วมประชุมชี้แจงโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา (กิจกรรมที่ 10 ขยายผลประชาสนุก สุขใจ ด้วยศาสตร์พระราชา) “สร้างความรู้ ความเข้าใจศาสตร์พระราชา และพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย” รุ่นที่ 2 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาเจริญ หมู่ 10 ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย มีครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 166 ครัวเรือน

(Visited 62 times, 1 visits today)