อบรมวิทยากร ครู ค. รุ่นที่ 2

7 พ.ค.๖๐ เวลา 10.00 น.นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานพีธีเปิดการฝึกอบรมวิทยากรครู ค รุ่นที่ 2 ตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา (กิจกรรมที่ ๑๐ ขยายผลประชาสนุก สุขใจ ด้วยศาสตร์พระราชา)กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้แทนกลุ่มองค์กร ปราชญ์ หมู่บ้านละ ๘ คน รวม 320 คน จาก ต.นิคมคำสร้อย ต.นาอุดม ต.นากอก และต.ร่มเกล้า

(Visited 69 times, 1 visits today)