27 กุมภาพันธ์ 2561 นายชำนาญ ตาสี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพจ.ลำปาง ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศต้นแบบ บ้านโป่งแก้ว ม.12 ต.บ้านโป่ง #การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.พื้นที่อำเภองาว# #ตลาดนัดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ กาดนัดเมืองง้าวเงิน ประจำเดือนมกราคม 61# #การฝึกอบรมโครงการยกระดับพื้นที่และผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการหมู่บ้าน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประชารัฐ ณ วัดบ้านร้อง หมู่ที่ ๒ ต.บ้านร้อง #

[...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 ก.พ.2561 เวลา 15.30 น. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล ณ ศาลาประชาคมอำเภองาว (หลังเก่า)

วัันที่ 19 ก.พ.2561 เวลา 15.30 น. คณะกรรมการขับเคลื่อนก [...]
อ่านเพิ่มเติม