วันที่ 13 มีนาคม 2561 นางปริศนา สายนะที พัฒนาการอำเภองาว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ Sport for All 4.0 ประจำปี 2561 ณ ลานสนามกีฬาที่ว่าการอำเภองาว จังหวัดลำปาง

[...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภองาว ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร กลุ่ม/องค์กรชุม เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน ที่ผ่านการประเมินระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.)ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภองาว(หลังเก่า) จังหวัดลำปาง

[...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 มีนาคม 2561 นางปริศนา สายนะที พัฒนาการอำเภองาว ร่วมกิจกรรมโครงการ “รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ตามรอยพ่อ “เนื่องในวันสตรีสากล การบำเพ็ญประโยชน์สร้างฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณหลังอนุสาวรีย์เจ้าพ่อประตูผา บ้านร่องต้า ม.1ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง

[...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการอำเภองาว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว ดำเนินการเรื่องการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศัก [...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 มีนาคม 2561 นางปริศนา สายนะที พัฒนาการอำเภองาว ร่วมเปิดอุทยานความรู้ บ้านแมลงลำปาง และกิจกรรมเรียนรู้ระบบนิเวศป่าไม้ ภายในงานมีภาคีเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มสัมมาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกรแปรรูป ฯลฯ ร่วมจำหน่ายสินค้า ณ ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1(บ้านแมลงลำปาง) ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง

[...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภองาว พบปะและมอบนโยบายการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป ให้กับกับผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มองค์กรชุมชน ในการฝึกอบรมโครงการยกระดับพื้นที่และผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการหมู่บ้าน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประชารัฐ ณ วัดบ้านร้อง หมู่ที่ ๒ ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง โดยมีนางปริศนา สายนะที พัฒนาการอำเภองาว ให้การต้อนรับ

[...]
อ่านเพิ่มเติม