โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโป่ง

🐓สพอ.งาว วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาว และคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านบ้านข่อย หมู่ที่ 4 ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาว ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชุมชนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ป่าชุมชนห้วยก๋วน บ้านแม่กวัก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายสันติ วิทวุฒิศ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการอำเภองาว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว กิจกรรมตัวชี้วัดการออม ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านแม่กวัก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการอำเภองาว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว และคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านบ้านข่อย หมู่ที่ 4 ให้การต้อนรับคณะทำงานกลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศ [...]
อ่านเพิ่มเติม