นายสันติ วิทวุฒิศักดิ์

พัฒนาการอำเภองาว

นายสุทธิเกียรติ จันทพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนัดดา เพียรอนุรักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศรันสนีย์ จักรบุญมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนงคราญ วงค์โรง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางดวงนภา จุลละศร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจุฑามาศ พรมผาม

อาสาพัฒนา รุ่นที่ ๗๐

นางสาวศศิรส ศรีนวล

เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

(Visited 509 times, 1 visits today)