โครงสร้างบุคคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาว

นายสันติ วิทวุฒิศักดิ์

พัฒนาการอำเภองาว

นายสุทธิเกียรติ จันทพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนัดดา เพียรอนุรักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายปิติภัทร มาทา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวรัตนา ทำการดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวตุลารักษ์ คำวงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวศศิรส ศรีนวล

เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

(Visited 784 times, 1 visits today)