การดำเนินการขุดแปลงพื้นที่ทำการเกษตรของครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life, HLM) ระดับครัวเรือน (งบเงินกู้) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบตามยุทธศาสตร์กรมฯ)

นายสันติ วิทวุฒิศักดิ์ พัฒนาการอำเภองาว พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ดำเนินการลงพื้นที่ติดตาม เพื่อดำเนินการขุดแปลงพื้นที่ทำการเกษตรของครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life, HLM) ระดับครัวเรือน (งบเงินกู้) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นพื้นที่แปลงขนาด 3 ไร่ จำนวน 1 ครัวเรือน ได้แก่ ครัวเรือนนายมานพ เรือนนาค ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบของนายมานพ เรือนนาค บ้านเลขที่ 41/2 บ้านแม่แป้น หมู่ที่ 5 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง
และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบตามยุทธศาสตร์กรมฯ) เป็นพื้นที่แปลงขนาด 1 ไร่ จำนวน 1 ครัวเรือน ได้แก่ ครัวเรือนนายชลกวิน จิระ ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบของนายชลกวิน จิระ บ้านเลขที่ 70 บ้านนาแรม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
(Visited 3 times, 1 visits today)