การประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ วางแผนดำเนินการขุดแปลงพื้นที่ทำการเกษตรของครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life, HLM) ระดับครัวเรือน (งบเงินกู้) ระยะที่ 2 ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายประจักษ์จิตร สายนะที ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประชุมเพื่อติดตามสร้างความรู้ ความเข้าใจ วางแผนดำเนินการขุดแปลงพื้นที่ทำการเกษตรของครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life, HLM) ระดับครัวเรือน (งบเงินกู้) ระยะที่ 2 ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของบ้านแม่ฮ่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก จำนวน 10 ครัวเรือน ณ คริสต์จักรวรกาย บ้านแม่ฮ่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ในการนี้ นายสันติ วิทวุฒิศักดิ์ พัฒนาการอำเภองาว พร้อมด้วยนายสุทธิเกียรติ จันทพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย
(Visited 1 times, 1 visits today)