การดำเนินการขุดแปลงพื้นที่ทำการเกษตรตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบตามยุทธศาสตร์กรมฯ)

นายสันติ วิทวุฒิศักดิ์ พัฒนาการอำเภองาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ดำเนินการลงพื้นที่ติดตาม เพื่อดำเนินการขุดแปลงพื้นที่ทำการเกษตรตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบตามยุทธศาสตร์กรมฯ) เป็นพื้นที่แปลงขนาด 1 ไร่ จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่
1. ครัวเรือนนางสาวณิชาพัฒน์ ใจแก้ว ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบของนางสาวณิชาพัฒน์ ใจแก้ว บ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
2. ครัวเรือนนายชลกวิน จิระ ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบของนายชลกวิน จิระ บ้านนาแรม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
 
(Visited 2 times, 1 visits today)