โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกสตรี ตำบลบ้านหวด

นายวันชัย เกตุแก้ว นายอำเภองาว เป็นประธานการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกสตรี ตำบลบ้านหวด รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นโครงการที่ของบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 ประเภท เงินอุดหนุน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านหวด จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านร่องต้า หมู่ที่ 1 บ้านหวด หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ธานี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหวด ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านหวด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง

(Visited 2 times, 1 visits today)