พช.ลำปาง เดินหน้าจัดตั้งศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร

นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมพูดคุยและพบปะกับผู้เข้าร่วมประชุม โดยได้กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างผู้นำชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับต่าง ๆให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรมสามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้และเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมความ

เข้มแข็งของชุมชน และจากสถานการณ์ของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในทุกๆ ด้าน จนทำให้เกิดการใช้ชีวิตแบบ New normal ที่เน้นการพึ่งพาตนเอง และการช่วยเหลือกันของชุมชน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน จึงนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์แบ่งปัน เพื่อให้เกิดการแบ่งปัน สร้างความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์โควิด 19 และจัดให้มีการจัดตั้งศูนย์แบ่งปัน 1 ตำบลต้นแบบ ตามแนวทาง “ทุกครัวเรือน คือคลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน” เพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มผู้เปราะบาง ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางสถานการณ์โควิด 19 ในขณะนี้ รวมไปถึงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทั้งนี้ ได้กล่าวขอบคุณผู้นำชุมชนทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และได้ให้ข้อคิดว่า การจัดตั้งศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารแล้ว ยังสร้างความมั่นคงทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการสร้างทางรอดให้สังคมไทย ผ่าน 3 สร้าง ซึ่งประกอบไปด้วย การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม รวมถึงให้ผู้นำมีความพร้อมในทุกด้าน และจะทำอย่างไรให้สามารถนำพาหมู่บ้านชุมชนอยู่รอด รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายขยายผล จากจังหวัดไปสู่อำเภอ ตำบล จากตำบลไปสู่ทุกหมู่บ้าน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค โควิด 19 และขอให้ทุกคนปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดภายใต้มาตรการของจังหวัดและดูแลสมาชิกในหมู่บ้านชุมชน ด้วยความรัก ความสามัคคี โดยเน้นให้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นแกนหลักสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้ชุมชน พัฒนาการจังหวัดลำปางกล่าวปิดท้าย

จังหวัดลำปางได้ดำเนินการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมจัดตั้งศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อจัดตั้งศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด และขยายผลไปสู่อำเภอ 2. เพื่อถอดบทเรียนสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงและ3.เพื่อสร้างเครือข่ายและขยายผลโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2564โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำชุมชนตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จำนวน 17 คน ผู้นำชุมชนตำบลเป้าหมาย จำนวน 12 อำเภอ จำนวน 13 ตำบล ๆ ละ 1 คนและนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานผู้นำการเปลี่ยนแปลง จำนวน 13 อำเภอ รวมทั้งสิ้น43คนโดยมีเป้าหมายให้มีการจัดตั้งศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด จำนวน 1 แห่ง มีการขยายผลศูนย์แบ่งปันระดับอำเภอ จำนวน 12 แห่ง และมีกิจกรรมการแบ่งปันอาหารเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา อย่างน้อย 1 กิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย การเปิดศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด การมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับศูนย์แบ่งปัน รวมถึงการปลูกพืชสมุนไพรไทย โดยนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง ได้ขานรับแนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ตามนโยบายอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และได้ร่วมกับผู้นำชุมชนปลูกพืชสมุนไพรไทย ฟ้าทะลายโจร ซึ่งเป็นสมุนไพรไทยที่เป็นทั้งอาหารและยารักษาโรคต่าง ๆ ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันโรคโควิด 19 ช่วยบรรเทาอาการเบื้องต้นของไข้หวัดและป้องกันการติดเชื้อได้ การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ได้ดำเนินการผ่านมา รวมไปถึงจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด และจัดทำแผนปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์ของศูนย์แบ่งปัน และขยายผลศูนย์แบ่งปันไปสู่ระดับอำเภอ จำนวน 12 แห่งนอกจากกิจกรรมการจัดตั้งศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด ณ ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนสันดอนแก้ว ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ทางศูนย์แบ่งปันได้ร่วมกับผู้นำชุมชนนำผลผลิตที่เกิดจากโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบไปด้วย ผักสวนครัว อาหารแห้ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ของชุมชน มอบให้กับจุดสกัดการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ณ ด่านตรวจปางมะโอ หมู่ที่ 8 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ เป็นผู้รับมอบ ในครั้งนี้ทั้งนี้ การจัดประชุมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รวมทั้งมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐอย่างเคร่งครัดทั้งนี้
(Visited 15 times, 1 visits today)