การประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดและข้อกำหนดการจัดจ้าง (Term of Reference : TOR) และกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และจัดทำราคากลางงานจ้าง โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

นายสันติ วิทวุฒิศักดิ์ พัฒนาการอำเภองาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดและข้อกำหนดการจัดจ้าง (Term of Reference : TOR) และกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และจัดทำราคากลางงานจ้าง โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนด TOR ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 7 ตำบล ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภองาว (ชั้น 2) ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง

(Visited 11 times, 1 visits today)