โครงการ “ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข” กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

วันที่ 10 ก.พ.2561เวลา 09.30 น.นางปริศนา สายนะที พัฒนาการอำเภองาว มอบหมายให้นางสาวนงคราญ วงค์โรง พัฒนากรประจำตำบล และนางสาวจุฑามาศ พรมผาม (อสพ.) ดำเนินการตรวจสอบความต้องการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัย ตามข้อมูล จปฐ. ปี 2560 ตามโครงการ “ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข” กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ในพื้นที่บ้านสบเอิม ม.1 บ้านหาดเชียว ม.7 บ้านสันโค้งพัฒนา ม.11 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

(Visited 71 times, 1 visits today)