สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาว

จังหวัดลำปาง

นายสันติ วิทวุฒิศักดิ์

พัฒนาการอำเภองาว

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน