สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินสง่า

จังหวัดชัยภูมิ

นางพูลผล เเหวนเเก้ว

พัฒนาการอำเภอเนินสง่า

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน