พช.นายูง : จัดประชุมและดำเนินกิจกรรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) จิตอาสาพัฒนาองค์กร

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนายูง

นายสัมฤทธิพัทธ์ ลีบ่อน้อย พัฒนาการอำเภอนายูง จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) พร้อมด้วย นางสาวหยาดพิรุณ จับมั่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายอดิศักดิ์ เคหาสัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นางสาวพรรณวลี อภิวิมลลักษณ์ อาสาพัฒนา (อสพ.) และ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ทั้ง ๔ ตำบล ร่วมประชุมทบทวนบทบาทหน้าที่ของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) แนะนำกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ เพื่อปฐมนิเทศ ผู้นำ อช. ซึ่งเป็นตัวแทนของตำบล ตำบลละ ๒ คน (ชาย/หญิง) ทั้งหมด ๔ ตำบล ได้แก่ ตำบลนายูง ตำบลโนนทอง ตำบลบ้านก้อง และ ตำบลนาแค

ภายหลังจากการประชุม ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนายูง และ บริเวณหน้าบ้านพักพัฒนาการอำเภอ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

(Visited 11 times, 1 visits today)