🦚🏞️ พช.นายูง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (กิจกรรม กำจัดวัชพืช เนื่องในวันมหิดล)

วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดศรีสะอาดศรัทธาธรรม หมู่ ๒ บ้านโสมสวรรค์ ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมในวันนี้มี หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม นายสัมฤทธิพัทธ์ ลีบ่อน้อย พัฒนาการอำเภอนายูง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนายูงทุกคน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอนายูง ผู้นำ อช. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดยกิจกรรมจิตอาสาที่เข้าร่วมเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการกำจัดวัชพืชผักตบชวา และสำรวจระบบนิเวศ เพื่อแสดงถึงการให้ความสำคัญกับทรัพยากรทางธรรมชาติ และเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งร่วมกันปรับปรุงทัศนียภาพให้สะอาดสวยงาม ถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

(Visited 16 times, 1 visits today)