สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนายูง

จังหวัดอุดรธานี

นายสัมฤทธิพัทธ์ ลีบ่อน้อย

พัฒนาการอำเภอนายูง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน