วีดีโอผ้าทอนาหมื่นศรี

ผ้าทอนาหมื่นศรี


นาหมื่นศรี เป็นชื่อตำบลหนึ่งในอำเภอนาโยง ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดตรังมาตั้งแต่ครั้งอดีต และในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มสตรีทอผ้านาหมื่นศรี เพื่อสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองไม่ให้สูญหายไป นักท่องเที่ยวสามารถชมได้ที่ที่ทำการกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี เส้นทางเดียวกับทางไปถ้ำเขาช้างหาย ตามถนนสายนาหมื่นศรี ประมาณ 5 กิโลเมตร กลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี มีประวัติมายาวนานประมาณ 400 ปี เป็นผ้าที่ทอด้วยกี่พื้นเมืองที่เรียกว่า “หูก” เป็นเครื่องมือพื้นบ้านที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านผ้าทอนาหมื่นศรี มีลวดลายงดงาม มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง แบบศิลปะท้องถิ่น เดิมมีชุมชนบ้านกลางบ้านหนองยวน ต.ละมอ มาจนถึงบ้านหัวเขา ต.นาหมื่นศรี ได้ทอผ้าขึ้นใช้เองมากกว่าที่จะซื้อผ้ามาจากที่อื่น และมีการสืบทอดการทอผ้ามาอย่างต่อเนื่องในชุมชนมาหลายชั่วอายุคน จนปัจจุบัน และได้ปรากฎหลักฐานจากจดหมายเหตุว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ร.ศ.128 ได้ทอดพระเนตรผ้าทอที่เมืองตรัง ข้อความตอนหนึ่งว่า “ใต้ถุนเรือนใช้เป็นที่หัดทอผ้ามีผู้หญิงมาหัดทอมาก” ผ้าทอส่วนใหญ่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา เช่น งานศพ งานบวช งานแต่งงาน ผ้าทอนาหมื่นศรี ได้แพร่กระจายไปสู่ตลาดภายนอกในรูปของสินค้าพื้นเมืองที่ทอโดยตรงจากตำบลนาหมื่นศรี แล้วส่งไปจำหน่ายยังสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด

(Visited 317 times, 1 visits today)