นายสันติชัย  คงดี

พัฒนาการอำเภอนาโยง

 

 

นางลักขณา  หงษ์ทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนาหมื่นศรี/นาข้าวเสีย

นางสาวรัตนา  บัวแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลโคกสะบ้า

 

นางอรนุช ทองแกมแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลละมอ/ช่อง

 

นางจันทร์จเร  ชูทิพย์ หมั่นถนอม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอตำบลนาโยงเหนือ

 

(Visited 492 times, 1 visits today)