สพอ.นาโยง ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นา โมเดล”

สพอ.นาโยง ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายประโยชน์ สมศักดิ์ นายอำเภอนาโยง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นา โมเดล” ครั้งที่ 1/2564 ณ ศาลาประชาคม อำเภอนาโยง โดยในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯสร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่างคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ทั้งนี้นายสันติชัย คงดี พัฒนาการอำเภอนาโยงได้แจ้งผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาของอำเภอนาในพื้นที่เป้าหมาย จากแหล่งงบประมาณ งบเงินกู้ 14 ราย/งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน 9 ราย พร้อมกำหนดแผนการดำเนินงานในเดือนมีนาคม 2564

(Visited 19 times, 1 visits today)