่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และออกแบบโมเดล งบระยะที่1

นางจันทร์จเร ชูทิพย์ หมั่นถนอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานโครงการโคกหนองนาโมเดล ครัวเรือนต้นแบบนายประกิจ จิตรใจภักดิ์ ซึ่งเป็นครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สร้างการเรียนรู้ตามโครงการโคกหนองนาให้กับชุมชนทั้งในและนอกชุมชน

 

การขับเคลื่อนงานโครงการโคกหนองนาโมเดล อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และออกแบบโมเดล งบระยะที่1วันที่ 15 มกราคม 2564
นาย​สันติชัย คงดี พัฒนาการอำเภอนาโยง มอบหมายให้ นางจันทร์จเร ชูทิพย์ หมั่นถนอม พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลนาโยงเหนือ ตำบลนาหมื่นศรี และตำบลนาข้าวเสียลงพื้นที่โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านนายประกิจ จิตรใจภักดิ์ บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ เพื่อประสานงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมวิเคราะห์พื้นที่และโมเดลเชิงลึกกับครัวเรือนต้นแบบ โดยจากการแลกเปลี่ยนความรู้ครัวเรือนได้ออกแบบโมเดลแปลงที่ดินเอง ในพื้นที่ 3 ไร่ รวมทั้งมีการสอบถามเกี่ยวกับวัสดุที่จะใช้ในแปลงและฐานการเรียนรู้

(Visited 9 times, 1 visits today)