เรียนรู้โคกหนองนาโมเดล

นางรัตนา บัวแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ติดตามการดำเนินงานครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนาโมเดล ในพื้นที่ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยครัวเรือนและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเพาะชำต้นกล้าทุเรียน เพื่อสร้างฐานการเรียนรู้

(Visited 8 times, 1 visits today)