สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโยง

จังหวัดตรัง

นายสันติชัย คงดี

พัฒนาการอำเภอนาโยง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโยงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโยง

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564