นายณัฐธวัช ผู้ล้ำเลิศ

พัฒนาการอำเภอนายายอาม

นายสุชาติ รักษ์แก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนายายอามและตำบลวังโตนด

นางสาวสิริพร กิ่งแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลช้างข้ามและตำบลสนามไชย

นางสาวจุฑารัตน์ คัญใหญ่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลกระแจะและตำบลวังใหม่

(Visited 249 times, 1 visits today)