สพอ.นายายอามไม่ทนต่อการทุจริต #Zerotolerance

♥ ร่วมกัน ปฏิบัติการ “ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย กับการทุจริตคอร์รัปชั่น”

สพอ.นายายอาม ร่วมกิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยยึดถือปฏิบัติในการปฏิบัติภารกิจเพือประชาชนด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริต เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ

 

 

(Visited 7 times, 1 visits today)