ข่าวประชาสัมพันธ์

นายผู้อำนวยการ พัฒนาชุมชน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนายายอามอำเภอนายายอาม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน