ข่าวประชาสัมพันธ์

นายณัฐธวัช ผู้ล้ำเลิศ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนายายอาม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน