หมู่บ้านสารสนเทศชุมชน


กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการโครงการหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ตระหนักถึงความสำคัญ เห็นประโยชน์ของข้อมูล ยอมรับและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีเป้าประสงค์คือ มีรูปแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริหารจัดการชุมชน ตลอดจนเกิดเครือข่ายการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน
กระบวนการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. สร้างความเข้าใจร่วมกัน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า จัดกิจกรรมประชุมสร้างความเข้าใจ สำรวจข้อมูล และกำหนดความต้องการด้านสารสนเทศของชุมชนกับคณะทำงานฯ ระดับหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้าน ตามประเด็นและสรุปดังนี้
1) ความเป็นมาของโครงการ ความสำคัญของข้อมูล และการนำไปใช้ประโยชน์ โดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศ และตัวอย่างการนำไปใช้ประโยชน์
2) ร่วมกันค้นหาข้อมูลในหมู่บ้านมีอะไรบ้าง ได้แก่ ข้อมูล จปฐ. กชช.2ค ข้อมูลทุนชุมชน ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลกลุ่ม ผู้นำชุมชน ฯลฯ โดยข้อมูลที่มีสามารบอกได้ถึงสภาพหมู่บ้าน คุณภาพชีวิต สภาพปัญหาต่างๆ สถานะทางเศรษฐกิจ ระัดบการพัฒนาหมู่บ้าน ฯลฯ
3) การนำข้อมูลที่มีไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง ได้มีการยกตัวอย่างการนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การทบทวนการจัดทำแผนชุมชน การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การประเมินสถานะหมูบ้าน การประเมินจัดระดับการพัฒนา ฯลฯ

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนำผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. กชช.2 ค และข้อมูลอื่นๆ มาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมุ่งหวังให้คนในชุมชนได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เสนอความคิดเห้น ระดมความคิดในการจัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในชุมชนด้านต่างๆ เช่น ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช.2 ค ข้อมูลทุนชุมชน ฯลฯ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Community Information Radar Analysis (CIA) เพื่อนำมาจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกำหนดทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านที่สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

3. กำหนดความต้องการร่วมกัน
1) คณะทำงานทีมบูรณาการร่วมกับชาวบ้านดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการคิด วิเคราะห์ร่วมกัน รวมถึงการวิเคราะห์ชุมชน ในทุกมิติทั้งด้านการพัฒนาคน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน “บึงประเสริฐพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยวิถีพอเพียง เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
2) วิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศของคนในหมู่บ้าน โดยใช้การมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และกำหนดการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้
2.1.1) สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอต่อความต้องการ
2.1.2) สารสนเทศเพื่อการจัดการความเสี่ยงของชุมชน (ภูมิคุ้มกัน) เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
2.1.3) สารสนเทศเพื่อการจัดการทุนชุมชน เพื่อส่งเสริมการออม
2.1.4) สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการชุมชน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงประเสริฐให้เป็นสวนสุขภาพ หรือสถานที่ออกกำลังกาย การปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน และภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน
2.1.5) สารสนเทศเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ
4. ร่วมกันจัดทำสารสนเทศ
รวบรวมข้อมูล และจัดประเภทข้อมูลที่หมู่บ้านมี จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อจัดทํารูปแบบสารสนเทศที่หมู่บ้านต้องการ ได้แก่
| ศูนย์ข้อมูล ศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบล ศูนย์เรียนรู้ ของหมู่บ้าน ตำบล
| เอกสาร แผ่นพับ
| ป้ายแสดงข้อมูล
| สื่ออินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ Facebook YouTube ฯลฯ
5. การเผยแพร่และบำรุงรักษา
1) ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล และศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบล ให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้านและประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมในศูนย์ฯ และนอกศูนย์ฯ ในการเผยแพร่และให้ความรู้แก่ประชาชนและบุคคลผู้สนใจ
2) ป้ายแสดงข้อมูล หมู่บ้านมีการจัดทำฐานข้อมูลและแสดงข้อมูลให้คนในชุมชนและผู้ที่เข้ามาในหมู่บ้านได้รับทราบข้อมูลของหมู่บ้าน โดยติดไว้ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เช่น ป้ายแผนที่แสดงจุดเรียนรู้ ข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ข้อมูลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ข้อมูลคณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ
3) สื่ออินเตอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์ มีการจัดทำฐานข้อมูลต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมข้อมูลของหมู่บ้านทางระบบอินเตอร์เน็ต ได้แก่ เว็บไซต์หมู่บ้าน Facebook youtube และ QR CODE
6. ประโยชน์ที่ได้รับ
1) ด้านอาชีพ ได้ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพทางเลือก ได้แก่ ด้านหัตถกรรม ด้านอุตสาหกรรมในครัวเรือน ด้านช่างฝีมือต่างๆ
2) ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน เช่น ปลูกพืชใช้น้ำน้อย การบริหารจัดการน้ำตามรูปแบบโคกหนอง นา โมเดล การดูแลรักษาป่าชุมชน การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของคนในชุมชน แ
3) ด้านการจัดการทุนชุมชน ปรับปรุงพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐานตาม SSG

(Visited 16 times, 1 visits today)