ผลิตภัณฑ์ OTOP ปี๒๕๖๒ ระดับ ๕ ดาว

ผลิตภัณฑ์     :  ผ้าฝ้ายยกมุก
กลุ่มผู้ผลิต    :  กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาพระ
ที่อยู่              : บ้านเลขที่ ๖ หมู่ที่ ๖ บ้านนาพระ  อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม
ราคา             :  ชิ้นละ ๖๐๐ บาท (๒ เมตร)
สนใจติดต่อ   : นางอัมพร วะชุม   เบอร์โทร ๐๘๖ ๘๖๔๕๒๑๗

 

ผลิตภัณฑ์         :  ผ้าไหมมัดหมี่
กลุ่มผู้ผลิต        :  กลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ
ที่อยู่                  :  บ้านเลขที่ ๒๘  ม. ๒ ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม
ราคา                  :  ชิ้นละ ๒,๐๐๐ บาท (๒ เมตร)
สนใจติดต่อ       :   นางบัณฑิต  ชัยบิน  เบอร์โทร. ๐๘๗ ๐๔๗๓๙๓๓

 

ผลิตภัณฑ์         :   ผ้าฝ้ายย้อมคราม
กลุ่มผู้ผลิต        :    ศูนย์หัตถกรรมวัดธาตุประสิทธิ์
ที่อยู่                  :    บ้านเลขที่ ๑๘๗ ม.๔ ต.นาหว้า  อ.นาหว้า  จ.นครพนม
ราคา                  :   ชิ้นละ ๗๐๐ บาท (๒ เมตร)
สนใจติดต่อ       :   นางจันทร์ฉาย  สมบัติพล  เบอร์โทร. ๐๘๐ ๐๕๑๘๐๒๔

 

ผลิตภัณฑ์           :   ผ้าฝ้ายย้อมคราม
กลุ่มผู้ผลิต          :   กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านโคกสะอาด
ที่อยู่                    :   บ้านเลขที่  ๑๗๕  ม.๘  ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า  จ.นครพนม
ราคา                   :   ชิ้นละ ๗๐๐ บาท (๒เมตร)
สนใจติดต่อ        :   นางปราถนา   ชาสงวน   เบอร์โทร.  ๐๘๕ ๙๐๔๕๑๗๒

 

ผลิตภัณฑ์      :   ผ้าฝ้ายมัดหมี่
กลุ่มผู้ผลิต     :   กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านบะหว้า
ที่อยู่               :   บ้านเลขที่ ๘๑  ม.๕  ต.ท่าเรือ  อ.นาหว้า  จ.นครพนม
ราคา              :   ชิ้นละ  ๗๐๐  บาท (๒ เมตร)
สนใจติดต่อ   :   นางใบ  อินทะประเสริฐ  เบอร์โทร.  ๐๘๙ ๖๒๓๕๑๑๗

 

ผลิตภัณฑ์           :   ผ้าคลุมไหล่
ผู้ผลิต                  :   กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านโคกสะอาด
ที่อยู่                    :   บ้านเลขที่  ๑๗๕  ม.๘  ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า  จ.นครพนม
ราคา                    :   ผืนละ  ๕๐๐  บาท
สนใจติดต่อ         :   นางปราถนา   ชาสงวน   เบอร์โทร.  ๐๘๕ ๙๐๔๕๑๗๒

 

ผลิตภัณฑ์    :  ผ้าไหมยกมุก
ผู้ผลิต           :  ศูนย์หัตถกรรมวัดธาตุประสิทธิ์
ที่อยู่             :  บ้านเลขที่ ๑๘๗ ม.๔ ต.นาหว้า  อ.นาหว้า  จ.นครพนม
ราคา             :  เมตรละ ๑,๐๐๐  บาท
สนใจติดต่อ  :  นางจันทร์ฉาย  สมบัติพล  เบอร์โทร. ๐๘๐ ๐๕๑๘๐๒๔

 

ชื่อผลิตภัณฑ์  :  ผ้าฝ้ายยกมุก
ผู้ผลิต              :  ศูนย์หัตถกรรมวัดธาตุประสิทธิ์
ที่อยู่                :  บ้านเลขที่ ๑๘๗ ม.๔ ต.นาหว้า  อ.นาหว้า  จ.นครพนม
ราคา               :  ชิ้นละ  ๖๐๐  บาท (๒ เมตร)
สนใจติดต่อ    :    นางจันทร์ฉาย  สมบัติพล  เบอร์โทร. ๐๘๐ ๐๕๑๘๐๒๔

(Visited 478 times, 1 visits today)