กองทุนหมู่บ้าน (กทบ.)


กองทุนนี้ประกอบด้วย ทุนที่เป็นคนแต่ละคนทุนทางสังคมที่ถักทอคนแต่ละคนมาเป็นกลุ่มคนหรือสังคม ทุนทางวัฒนธรรมคือวิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มคน ที่ประสานสอดคล้องกับ สิ่งแวดล้อมทุนทางศีลธรรม หมายถึงความถูกต้องแห่งการอยู่ร่วมกัน เช่นความเอื้ออาทร ต่อกัน ความเชื่อถือและไว้วางใจกันได้ ความสุจริต ความเสียสละ ทุนทางทรัพยากร เช่น ดิน น้ำ ป่า อากาศ ไร่นาวัวควายที่มีการอนุรักษ์มีการใช้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืนทุนทางปัญญา ได้แก่การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ และนำเอาความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนและความรู้จากภาย นอกชุมชน มาสังเคราะห์เป็นปัญญาและการจัดการเพื่อให้การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติและระหว่างชุมชนกับโลกภายนอกชุมชน เป็นไปอย่างรักษาความสมดุลไว้ได้ เพื่อความเป็นปรกติและยั่งยืน ทุนที่เป็นเงิน อันช่วยกันออมไว้เพื่อให้กระบวนการออมและการจัดการรวมทั้งตัวเงิน เป็นเครื่องกระตุ้นและส่งเสริมสร้างทุนที่ไม่ใช่เงิน ๖ ประการ

(Visited 21 times, 1 visits today)