พช.นาหว้า : ผนึกกำลังปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทยทางเลือกสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 หิ้วปิ่นโต กินข้าวโฮมกัน “เอามื้อสามัคคี” จับจอบเสียมพลิกฟื้นผืนแผ่นดิน ครั้งที่ 2

พช.นาหว้า : ผนึกกำลังปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทยท [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาหว้า : ผนึกกำลังปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทยทางเลือกสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 หิ้วปิ่นโต กินข้าวโฮมกัน “เอามื้อสามัคคี” จับจอบเสียมพลิกฟื้นผืนแผ่นดิน ครั้งที่ 2

พช.นาหว้า : ผนึกกำลังปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทยท [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาหว้า : ร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อมความเข้าใจโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

พช.นาหว้า : ร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อมความเข้าใจโปรแกรม [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาหว้า : จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดนครพนม

พช.นาหว้า : จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ก [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาหว้า : ร่วมส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการโครงการ “คณะกรรมการพัฒนาสตรีนครพนม สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาผ้าไทย” รุ่นที่ 3 ดำเนินการในระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2564

พช.นาหว้า : ร่วมส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการโครงการ “ค [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาหว้า : รับการตรวจติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน รอบไตรมาส 3-4/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครพนม

พช.นาหว้า : รับการตรวจติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนิ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาหว้า : ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว”

พช.นาหว้า : ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาหว้า : ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว”

พช.นาหว้า : ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการ [...]
อ่านเพิ่มเติม