วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง
2. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้
3. สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้  
   1.1 สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ
   1.2 พัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน
   1.3 ส่งเสริมชุมชนและภาคีร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
   1.4 พัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
   1.5 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชน
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
   2.1 เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
   2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
   2.3 ส่งเสริมช่องทาตลาด
3. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
   3.1 พัฒนาระบบการจัดการและการเข้าถึงแหล่งทุนชุมชน
4. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
   4.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชน
   4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
   4.3 ยกระดับภาพลักษณ์องค์กร

(Visited 206 times, 1 visits today)