พช.นาหว้า : เดินหน้าขับเคลื่อนสร้างความรู้ความเข้าใจอาสาสมัครจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลฯ ที่เข้าร่วมประชุมจาก 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าพัฒนา จำนวน 6 คน
เวลา 11.30 น. ณ ที่ทำการสารวัตรกำนัน หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลฯ ที่เข้าร่วมประชุมจาก 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 6 บ้านหนองดุด หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุด หมู่ที่ 15 บ้านหนองดุด จำนวน 10 คน
เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนศาลา หมู่ที่ 11 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลฯ ที่เข้าร่วมประชุมจาก 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านดอนศาลา หมู่ที่ 11 บ้านดอนศาลา จำนวน 10 คน

นางรัชต์วรรณ์ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า มอบหมายให้ นางสาวพนมพร โคตรลือไชย พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบ้านเสียว และตำบลเหล่าพัฒนา และนางสาวพรรณวลี อภิวิมลลักษณ์ อาสาพัฒนา (อสพ.) ผู้ประสานงานตำบลบ้านเสียว จัดกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ 2564
เพื่อชี้แจงการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลฯ ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถดำเนินการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ.และข้อมูล กชช.2ค ปี 2564 ได้ตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน

ทั้งนี้ ได้แบ่งการโซนการเข้าร่วมประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกและมีความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ อาสาสมัครจัดเก็บ และได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด – 19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
**นาหว้า : เมือง 5 ชนเผ่า**
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
>>Change For Good<<
ภาพ/ข่าว : สพอ.นาหว้า

(Visited 10 times, 1 visits today)