พช.นาหว้า : ผนึกกำลังปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทยทางเลือกสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 หิ้วปิ่นโต กินข้าวโฮมกัน “เอามื้อสามัคคี” จับจอบเสียมพลิกฟื้นผืนแผ่นดิน ครั้งที่ 2

พช.นาหว้า : ผนึกกำลังปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทยทางเลือกสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 หิ้วปิ่นโต กินข้าวโฮมกัน “เอามื้อสามัคคี” จับจอบเสียมพลิกฟื้นผืนแผ่นดิน ครั้งที่ 2

>>วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ แปลงที่ดินครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านตาล หมู่ที่ 15 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

**นายทินกร ขันแก้ว นายอำเภอนาหว้า มอบหมายให้ นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ เป็นประธานการเปิดกิจกรรมกระตุ้นการบริโภค ภาคครัวเรือน และเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือกิจกรรม“การเอามื้อสามัคคี”ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญจากบุคคลสู่บุคคล ผ่านการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันในระดับพื้นที่
2. เพื่อสร้างความรักความสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน ผ่านการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันพัฒนาพื้นที่
โดยมี คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอนาหว้า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง

** ในการนี้ นางชลธิชา มาตรรักษ์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงานกล่าวรายงาน โดยมี นางสาวศิริพรรณ ชาวันดี พัฒนากรผู้ปรสานงานตำบลนาหว้า และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) 4 ตำบล ๆ ละ 2 คน รวม 8 คน เข้าร่วกิจกรรม “การเอามื้อสามัคคี”ครั้งที่ 2

ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ แปลงที่ดินครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) งบเงินกู้ฯลฯ นางเครือวัลย์สุจริตตานันท์ ซึ่งดำเนินการขุดตามแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐานที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ดำเนินการในพื้นที่ 3ไร่แบบแปลนมาตรฐานสัดส่วนพื้นที่ 1 : 2 มีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ตั้งที่ดินอยู่ในเขต หมู่ที่ 15 บ้านตาล ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

**โดยกิจกรรมในวันนี้ท่านประธาน พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทยทางเลือกสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 พัฒนาพื้นที่ว่างจัดการสิ่งแวดล้อม ให้เป็น“ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัวชุมชน” ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมปลูกผักสวนครัว ผักพื้นบ้าน อาทิ เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ผักแพว กะเพรา โหระพา แมงลัก มะละกอ ฯลฯ ในพื้นที่ดินของครัวเรือนต้นแบบด้วย

ทั้งนี้ พัฒนากร และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ได้จัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ร่วมกัน สร้างฐานการเรียนรู้คนมีน้ำยา สาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์สูตรมะกรูด
**การจัดกิจกรรมในวันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
นาหว้า ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด – 19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
**นาหว้า : เมือง 5 ชนเผ่า**
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
>>Change For Good<<
ภาพ/ข่าว : สพอ.นาหว้า

(Visited 13 times, 1 visits today)