°°พช.นาหว้า : เดินหน้าขับเคลื่อนสร้างความรู้ความเข้าใจอาสาสมัครจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ 2564

°°พช.นาหว้า : เดินหน้าขับเคลื่อนสร้างความรู้ความเข้าใจอาสาสมัครจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 27 สิงหาคม 2564
#เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านดอนพะธาย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลฯ ที่เข้าร่วมประชุมจาก 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 บ้านดอนพะธาย หมู่ที่ 4 บ้านดอนแดง และหมู่ที่ 5 บ้านดอนแดง จำนวน 14 คน

#เวลา 11.30 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านเสียว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลฯ ที่เข้าร่วมประชุมจาก 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองโอง หมู่ที่ 3 บ้านเสียว หมู่ที่ 6 บ้านเสียว และหมู่ที่ 10 บ้านเสียว จำนวน 16 คน

#เวลา 13.30 น. ณ ศาลาอาคารตลาดชุมชนบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลฯ ที่เข้าร่วมประชุมจาก 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 7 บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 บ้านโคกสะอาด และหมู่ที่ 9 บ้านโคกสะอาด จำนวน 12 คน

#เวลา 15.00 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านดอนปอ หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลฯ ที่เข้าร่วมประชุมจาก 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 บ้านดอนปอ หมู่ที่ 7 บ้านดอนปอ และหมู่ที่ 14 บ้านดอนปอ จำนวน 10 คน

**นางรัชต์วรรณ์ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า มอบหมายให้ นางสาวพนมพร โคตรลือไชย พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบ้านเสียว และตำบลเหล่าพัฒนา และนางสาวพรรณวลี อภิวิมลลักษณ์ อาสาพัฒนา (อสพ.) ผู้ระสานงานตำบลบ้านเสียว จัดกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ 2564
#เพื่อชี้แจงการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลฯ ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)
#เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถดำเนินการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ.และข้อมูล กชช.2ค ปี 2564 ได้ตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน

**ทั้งนี้ พัฒนากรได้ร่วมรับฟังการประชุมการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ผ่านระบบSession call พร้อมทั้งเมื่อเสร็จกิจกรรมได้ร่วมปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ในพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านด้วย

#ในการจัดประชุมในวันนี้ได้จัดแบ่งการโซนการเข้าร่วมประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกละความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ อาสาสมัครผู้จัดเก็บ และได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด – 19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
**นาหว้า : เมือง 5 ชนเผ่า**
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
>>Change For Good<<
ภาพ/ข่าว : สพอ.นาหว้า

(Visited 7 times, 1 visits today)