พช.นาหว้า : สนับสนุน ขับเคลื่อนงาน “การจัดตลาดสุขใจ ไทนาหว้าประชารัฐ”

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

>>นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ติดตาม สนับสนุน จัดเตรียมสถานที่ ให้กำลังใจ พร้อมอุดหนุนสินค้า ที่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ สินค้าOTOP สมาชิกกลุ่มสัมมาชีพ และกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าทางการเกษตร บริเวณตลาดสุขใจ ไทนาหว้า ประชารัฐ ณ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอนาหว้า

* เนื่องจากสถานที่เดิม คือ บริเวณโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอนาหว้า ใช้พื้นที่เป็นเขตบริเวณของโรงพยาบาลสนามที่ว่าการอำเภอนาหว้า
**เพื่อให้การดำเนินงานการจัดตลาดสุขใจ ไทนาหว้าประชารัฐ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อำเภอนาหว้า ได้มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า และส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดให้มีตลาดประชารัฐขึ้น และเพื่อให้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรปลอดภัย สินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่น สินค้า OTOP สินค้าจากกลุ่มสตรี
กลุ่มสัมมาชีพ และอื่นๆ
**ทั้งนี้ มียอดจำหน่ายประจำวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 จำนวน 4,340 บาท ยอดสะสมรวม เป็นเงินจำนวน 562,477 บาท

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
**นาหว้า : เมือง 5 ชนเผ่า**
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
>>Change For Good<<
ภาพ/ข่าว : สพอ.นาหว้า

(Visited 7 times, 1 visits today)