พช.นาหว้า : ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบ Facebook Live เพจกรมการพัฒนาชุมชน

พช.นาหว้า : ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบ
Facebook Live เพจกรมการพัฒนาชุมชน

#วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

**นางรัชต์วรรณ์ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบ ผ่านระบบ Facebook Live เพจกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้
1) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัล King Bhumibol World Day Award ประจำปี 2564
2) สรุปรายงานผลการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2564
3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4) ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2564 (สตร.)
5) การดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2564 (สตร.)
6) ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้) (สสช.)
7) ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สสช.)
8) สรุปผลการขับเคลื่อนกิจกรรม “รวมพลังชุมชนสู้ภัยโควิด-19 ด้วยจิตสำนึกรักบ้านเกิด ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (สทอ.)
9) รายงานผลการดำเนินโครงการ 9 : 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน กิจกรรมประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สทอ.)
10) การดำเนินงานตามตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กผ.)
11) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กผ)
12) แนวทางปฏิบัติกรณีการดำเนินคดีเกิดความล่าช้าเนื่องจากการรวบรวมพยานหลักฐาน (กน.)
13) การบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)
14) รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สกส.)

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
**นาหว้า : เมือง 5 ชนเผ่า**
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
>>Change For Good<<
ภาพ/ข่าว : สพอ.นาหว้า

(Visited 3 times, 1 visits today)