พช.นาหว้า : ผนึกกำลังปลูกฟ้าทะลายโจร ยาสมุนไพร ทางเลือกเพื่อทางรอดในวิกฤตโควิด-19 พร้อมหิ้วปิ่นโต กินข้าวโฮมกัน “เอามื้อสามัคคี” จับจอบเสียมพลิกฟื้นผืนแผ่นดิน ครั้งที่ 2

พช.นาหว้า : ผนึกกำลังปลูกฟ้าทะลายโจร ยาสมุนไพร ทางเลือกเพื่อทางรอดในวิกฤตโควิด-19 พร้อมหิ้วปิ่นโต กินข้าวโฮมกัน “เอามื้อสามัคคี” จับจอบเสียมพลิกฟื้นผืนแผ่นดิน ครั้งที่ 2

>>วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ แปลงที่ดินครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

**นายทินกร ขันแก้ว นายอำเภอนาหว้า ประธานการเปิดกิจกรรมกระตุ้นการบริโภค ภาคครัวเรือน และเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่
ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือกิจกรรม“การเอามื้อสามัคคี” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญจากบุคคลสู่บุคคล ผ่านการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันในระดับพื้นที่
2. เพื่อสร้างความรักความสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน ผ่านการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันพัฒนาพื้นที่

#โดยมี ปศุสัตว์อำเภอนาหว้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว ผู้นำชุมชนตำบลบ้านเสียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว ภาคีเครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง
ในการนี้ นางรัชต์วรรณ์ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า มอบหมายให้ นางสาวพนมพร โคตรลือไชยพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบ้านเสียว และนางชลธิชา มาตรรักษ์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน อาสาพัฒนา ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำอช.) จำนวน 8 คน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) 4 ตำบล ๆ ละ 2 คน รวม 8 คน เข้าร่วมกิจกรรม“การเอามื้อสามัคคี”ครั้งที่ 2

*ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ แปลงที่ดินครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) งบเงินกู้ฯ ราย นายฉลวย คะสุดใจ ซึ่งดำเนินการขุดตามแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐานที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ดำเนินการในพื้นที่ 3 ไร่ แบบแปลนมาตรฐานสัดส่วนพื้นที่ 2 : 3 มีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ที่ตั้งแปลงที่ดินอยู่ในเขตหมู่ที่ บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

**โดยกิจกรรมในวันนี้ท่านประธาน ได้ให้เกียรติมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้แก่ครัวเรือนต้นแบบ พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร กระชายขาว สมุนไพรไทยทางเลือกสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ซึ่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำอช.) ได้นำมามอบให้ครัวเรือนต้นแบบ เพื่อพัฒนาพื้นที่ว่างจัดการสิ่งแวดล้อม ให้เป็น“ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัวชุมชน” ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมปลูกผักสวนครัว ผักพื้นบ้าน อาทิ เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ผักแพว กะเพรา โหระพา แมงลัก มะละกอ ฯลฯ ในพื้นที่ดินของครัวเรือนต้นแบบด้วย

**ทั้งนี้ พัฒนากร และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) ได้ดำเนินงาน ดังนี้
1. จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำอช.) เพื่อมอบเงินค่าตอบแทนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ไตรมาส 4 พร้อมจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้นำอช. และจัดทำแบบรายงานแผนการปฏิบัติงานของผู้นำอช. และประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้ง มีการถ่ายทอดความรู้ในการใช้ และการโหลดแอพพิเคชั่นในโทรศัพท์เพื่อเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลฯ
2. ได้จัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ร่วมกัน คือ การสร้างฐานการเรียนรู้คนมีน้ำยา สาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์สูตรมะกรูดมะละกอ สามารถนำไปทำความสะอาดพื้นบ้าน ล้างรถ ล้างจาน ซึ่งใช้สมุนไพรและผลไม้ ทำให้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเก็บไว้ใช้ได้นาน และลดรายจ่ายให้แก่ครัวเรือนได้

##พร้อมนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด – 19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
**นาหว้า : เมือง 5 ชนเผ่า**
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
>>Change For Good<<
ภาพ/ข่าว : สพอ.นาหว้า

(Visited 10 times, 1 visits today)