พช.นาหว้า : ประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ 2564

พช.นาหว้า : ประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ 2564

**วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์หัตถกรรมวัดพระธาตุประสิทธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

##นางรัชต์วรรณ์ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า มอบหมายให้ นางสาวศรินพรรณ ชาวันดี พัฒนากรผู้ประสานงานเทศบาลตำบลนาหว้า นางชลธิชา มาตรรักษ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนางัว ตำบลนาคูณใหญ่ นางสาวพนมพร โคตรลือไชย พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบ้านเสียว ตำบลเหล่าพัฒนา และนางสาวพรรณวลี อภิวิมลลักษณ์ อาสาพัฒนา (อสพ.) ร่วมจัดกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ 2564

**เพื่อชี้แจงการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลฯ ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถดำเนินการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ.และข้อมูล กชช.2ค ปี 2564 ได้ตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
**นาหว้า : เมือง 5 ชนเผ่า**
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
>>Change For Good<<
ภาพ/ข่าว : สพอ.นาหว้า

(Visited 7 times, 1 visits today)