🆕 พช.นาหว้า : สนับสนุน ขับเคลื่อนงาน “การจัดตลาดสุขใจ ไทนาหว้าประชารัฐ”

🆕 พช.นาหว้า : สนับสนุน ขับเคลื่อนงาน “การจัดตลาดสุขใจ ไทนาหว้าประชารัฐ”

📣วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณโรงจอดรถหน้าหอประชุมอำเภอนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

✍️นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ติดตาม สนับสนุน ให้กำลังใจ พร้อมอุดหนุนสินค้า ที่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ สินค้าOTOP สมาชิกกลุ่มสัมมาชีพ และกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าทางการเกษตร บริเวณตลาดสุขใจ ไทนาหว้า ประชารัฐ ณ บริเวณโรงจอดรถหน้าหอประชุมอำเภอนาหว้า
💠ซึ่งอำเภอนาหว้า ได้มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดให้มีตลาดประชารัฐขึ้น
🔰เพื่อให้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรปลอดภัย สินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่น สินค้า OTOP สินค้าจากกลุ่มสตรี กลุ่มสัมมาชีพ และอื่นๆ
📣ทั้งนี้ มียอดจำหน่ายประจำวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 จำนวน 5,470 บาท ยอดสะสมรวมทั้งสิ้น ยอดสะสมรวม จำนวน 558,137 บาท💸💰

🪀นาหว้าเมือง 5 ชนเผ่า🪀
🌱 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565🌱
🔰 Change For Good 🔰

(Visited 8 times, 1 visits today)