🆕พช.นาหว้า : ผนึกกำลัง หิ้วปิ่นโต กินข้าวโฮมกัน “เอามื้อสามัคคี” จับจอบเสียมพลิกฟื้นผืนแผ่นดิน

🆕พช.นาหว้า : ผนึกกำลัง หิ้วปิ่นโต กินข้าวโฮมกัน “เอามื้อสามัคคี” จับจอบเสียมพลิกฟื้นผืนแผ่นดิน
📣วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ แปลงที่ดินครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านนาคูณใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

✍️นายทินกร ขันแก้ว นายอำเภอนาหว้า ประธานการเปิดกิจกรรมกระตุ้นการบริโภค ภาคครัวเรือน และเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือกิจกรรม“การเอามื้อสามัคคี”
💠มีวัตถุประสงค์
🔹1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญจากบุคคลสู่บุคคล ผ่านการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันในระดับพื้นที่
🔹2. เพื่อสร้างความรักความสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน ผ่านการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันพัฒนาพื้นที่
🤝โดยมี ปศุสัตว์อำเภอนาหว้า ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ผู้นำชุมชนตำบลนาคูณใหญ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ ภาคีเครือข่ายและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง
✍️ ในการนี้ นางรัชต์วรรณ์ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) 4 ตำบล ๆ ละ 2 คน รวม 8 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ
🎯กิจกรรมจัดขึ้น ณ แปลงที่ดินครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) งบเงินกู้ฯ ราย นายไสว ลำมะสะ ซึ่งดำเนินการขุดตามแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐานที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ดำเนินการในพื้นที่ 3 ไร่ แบบแปลนมาตรฐานสัดส่วนพื้นที่ 2: 3 มีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ที่ตั้งแปลงที่ดินอยู่ในเขตหมู่ที่ 4 ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
❣️โดยกิจกรรมในวันนี้ท่านประธาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมปลูกต้นไม้ในแปลงที่ดินให้แก่ครัวเรือนต้นแบบ ซึ่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ได้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง หลักกสิกรรมธรรมชาติ การปลูกป่า 5 ระดับ และนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันด้วยการลงมือปฏิบัติ ประกอบด้วย
➡️1) การทำน้ำหมักรสจืด
➡️ 2) ทำแห้งชามน้ำชาม
➡️3) ปลูกป่า 5 ระดับ การห่มดิน
➡️ 4) การทำแซนวิชปลา
🔅พร้อมนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด – 19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม

🎈นาหว้าเมือง 5 ชนเผ่า🎈
🎋 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565🎄
🥇Change For Good 🥇

(Visited 9 times, 1 visits today)