🆕 พช.นาหว้า : ขับเคลื่อนมาตรการพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บรรเทาความเดือดร้อนสมาชิกกองทุนฯ จากการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโควิด – 19

🆕 พช.นาหว้า : ขับเคลื่อนมาตรการพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บรรเทาความเดือดร้อนสมาชิกกองทุนฯ จากการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโควิด – 19

📣วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า อำเภอนาหว้าจังหวัดนครพนม

✍️นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า มอบหมายให้ นางชลธิชา มาตรรักษ์ ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนางสาวพนมพร โคตรลือไชย พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบ้านเสียว
จัดประชุม และให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่สมาชิกกลุ่มสตรีที่มาแสดงตนใช้สิทธิพักชำระหนี้ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4) และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก ที่มีหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระหรือหนี้ค้างชำระ หากลูกหนี้รายใดประสงค์ขอรับความช่วยเหลือตามประกาศนี้ ให้ยื่นเรื่อง ณ สำนักงานเลขานุการ อกส.อ.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศ ( 23 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2564)
📢 โดยมีแนวทางที่สำคัญจำแนกตามกลุ่มสมาชิกลูกหนี้ ดังนี้
1️⃣ สมาชิกลูกหนี้รายเดิมที่เคยใช้สิทธิพักชำระหนี้ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 จะขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ต่อไปอีก 12 เดือน
2️⃣สมาชิกลูกหนี้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิพักชำระหนี้ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราวพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ซึ่งมีหนี้หรือหนี้ค้างชำระที่ถึงกำหนดชำระในห้วงตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จะพิจารณาดำเนินการพักชำระหนี้ให้เป็นระยะเวลา 12 เดือน ทั้งเงินต้น ดอกเบี้ยตามสัญญา ดอกเบี้ยผิดนัด และเบี้ยปรับ (ถ้ามี) ทั้งงวดที่ค้างชำระก่อนหน้า และงวดที่อยู่ระหว่างการพักชำระหนี้จนกว่าจะครบระยะเวลาการพักชำระหนี้ โดยจำแนกลูกหนี้ ดังนี้
➡️กรณีลูกหนี้ไม่มีหนี้ค้างชำระ/ไม่ผิดนัดชำระ ให้มาแสดงตนและจัดทำข้อตกลงแนบท้ายสัญญากู้ยืมเงิน
➡️กรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระ ต้องดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อกำหนดงวดชำระเป็นรายเดือน ไม่เกิน 24 งวด ลูกหนี้จะได้รับสิทธิลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเหลืออัตราร้อยละ 1 ต่อปี ในระยะ 3 เดือนแรก และหากลูกหนี้มีวินัยทางการเงินชำระหนี้ตรงตามที่กำหนด ในเดือนที่ 4 เป็นต้นไปลูกหนี้จะได้รับสิทธิลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเหลือในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี

❣️ในการนี้ อำเภอนาหว้า โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์พร้อมได้แจ้งหนังสือถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีกลุ่มอาชีพสตรีที่กู้เงินกองทุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มาแสดงตนและเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 กลุ่ม เพื่อใช้สิทธิตามมาตรการพักชำระหนี้และปรับโครงสร้างหนี้ต่อไป

💠ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม

🪀นาหว้าเมือง 5 ชนเผ่า🪀
🌱 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565🌱
🔰 Change For Good 🔰

(Visited 3 times, 1 visits today)