🆕 พช.นาหว้า : ผนึกกำลัง หิ้วปิ่นโต กินข้าวโฮมกัน “เอามื้อสามัคคี” จับจอบเสียมพลิกฟื้นผืนแผ่นดิน

🆕 พช.นาหว้า : ผนึกกำลัง หิ้วปิ่นโต กินข้าวโฮมกัน “เอามื้อสามัคคี” จับจอบเสียมพลิกฟื้นผืนแผ่นดิน

📣วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ แปลงที่ดินครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

✍️นายทินกร ขันแก้ว นายอำเภอนาหว้า ประธานการเปิดกิจกรรมกระตุ้นการบริโภค ภาคครัวเรือน และเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือกิจกรรม“การเอามื้อสามัคคี”
✳️มีวัตถุประสงค์
🔹1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญจากบุคคลสู่บุคคล ผ่านการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันในระดับพื้นที่
🔹2. เพื่อสร้างความรักความสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน ผ่านการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันพัฒนาพื้นที่
💠โดยมี นายสฤษดิ์ ไตรตระการเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว เกษตรอำเภอนาหว้า เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลบ้านเสียว ผู้นำชุมชนตำบลบ้านเสียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว ภาคีเครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง

✍️ในการนี้ นางรัชต์วรรณ์ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) 4 ตำบล ๆ ละ 2 คน รวม 8 คน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) ตำบลบ้านเสียว และครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบ ทั้ง 6 แปลงได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ
กิจกรรมจัดขึ้น ณ แปลงที่ดินครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) งบเงินกู้ฯ ราย นายฉลวย คะสุดใจ ซึ่งดำเนินการขุดตามแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐานที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ดำเนินการในพื้นที่ 3 ไร่ แบบแปลน
มาตรฐานสัดส่วนพื้นที่ 2 : 3 มีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ที่ตั้งแปลงที่ดินอยู่ในเขตหมู่ที่ บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
💠โดยกิจกรรมในวันนี้ท่านประธาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมปลูกต้นขนุนในแปลงที่ดิน เกษตรอำเภอนาหว้าได้มอบพันธุ์พริก ตะไคร่และต้นลิ่นจี่ให้แก่ครัวเรือนต้นแบบ ซึ่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ได้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง หลักกสิกรรมธรรมชาติ การปลูกป่า 5 ระดับ และนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันด้วยการลงมือปฏิบัติ ประกอบด้วย
➡️1) การทำน้ำหมักรสจืด การห่มดิน
➡️2) ทำแห้งชามน้ำชาม
➡️3) ปลูกป่า 5 ระดับ การห่มดิน
➡️4) การทำแซนวิชปลา
➡️5) การลงแขกดำนา

❣️พร้อมนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม

🌱นาหว้าเมือง 5 ชนเผ่า 🌱
💠 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565 💠
🔰 Change For Good 🔰

(Visited 6 times, 1 visits today)