🆕 พช.นาหว้า : : สานพลังบรูณาการขับเคลื่อนงานการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบลบ้านเสียว

🆕 พช.นาหว้า : : สานพลังบรูณาการขับเคลื่อนงานการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบลบ้านเสียว

📣 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

✍️ นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า มอบหมายให้ นางสาวพนมพร โคตรลือไชยนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบลบ้านเสียว โดยมีคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบรูณาการ (ก.บ.ต.) จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาตำบลบ้านเสียว
🔹เพื่อส่งเสริมการการใช้แผนพัฒนาตำบลเป็นเครื่องมือส่งเสริมการขับเคลื่อนการบริการจัดการชุมชน และมีแผนพัฒนาตำบลที่สะท้อนปัญหาประชาชนพื้นที่และเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป
❣️ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม

🪀นาหว้าเมือง 5 ชนเผ่า🪀
🌱 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565🌱
🔰 Change For Good 🔰

(Visited 6 times, 1 visits today)