🆕 พช.นาหว้า : ผนึกกำลัง หิ้วปิ่นโต กินข้าวโฮมกัน “เอามื้อสามัคคี” จับจอบเสียมพลิกฟื้นผืนแผ่นดิน🌱🌱

🆕 พช.นาหว้า : ผนึกกำลัง หิ้วปิ่นโต กินข้าวโฮมกัน “เอามื้อสามัคคี” จับจอบเสียมพลิกฟื้นผืนแผ่นดิน🌱🌱

📣วันที่ 13กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ แปลงที่ดินครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม

✍️นายทินกร ขันแก้ว นายอำเภอนาหว้า ประธานการเปิดกิจกรรมกระตุ้นการบริโภค ภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือกิจกรรม“การเอามื้อสามัคคี” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
💠 ถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญจากบุคคลสู่บุคคล ผ่านการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันในระดับพื้นที่
💠 เพื่อสร้างความรักความสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน ผ่านการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันพัฒนาพื้นที่
🎯โดยมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือภาคีเครือข่าย และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง

❣️ ในการนี้ นางรัชต์วรรณ์ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า กล่าวรายงาน วัตถุ
ประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม ซึ่งพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) 4 ตำบล ๆ ละ2 คน รวม 8 คน และครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบ ทั้ง 6 แปลงได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ
📣 โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ แปลงที่ดินครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) งบเงินกู้ฯ รายนางสาวศรีสวาท วงษาเนาว์ ซึ่งดำเนินการขุดตามแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐานที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ดำเนินการในพื้นที่ 3 ไร่แบบแปลนมาตรฐานสัดส่วนพื้นที่ 1 : 3 มีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายบ้านท่าเรือหมู่ที่ 8ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
🎯ในกิจกรรมในวันนี้ ท่านประธานได้ให้เกียรติปลูกต้นไม้ลงในแปลงครัวเรือนต้นแบบฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) บรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการเลี้ยงดินตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ สาธิต และนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันด้วยการลงมือปฏิบัติ ประกอบด้วย
➡️1) การทำน้ำหมักรสจืด การห่มดิน
➡️2) ทำแห้งชามน้ำชาม
➡️3) ปลูกป่า 5 ระดับ การห่มดิน
➡️4) การทำแซนวิชปลา

🌱นาหว้าเมือง 5 ชนเผ่า 🌱
💠 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565 💠
🔰 Change For Good 🔰

(Visited 4 times, 1 visits today)