🆕 พช.นาหว้า : ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมกองทุนพัฒนาสตรีดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2564

🆕 พช.นาหว้า : ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมกองทุนพัฒนาสตรีดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2564

📣วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ทำการกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านบะหว้า หมู่ที่ 5 บ้านบะหว้า ตำบลท่าเรืออำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

✍️นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางสาวพันสี คุณธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการ เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564
🎯ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยกย่องเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่
💠โดยมี นายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวโอรินทร์ ศรีจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวพจนีย์ คำมุงคุณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นายธวัฒน์ จันทร์ต๊ะบุญผู้ทรงุณวุฒิ นายสุวรรณ จันทร์เกสร ผู้ทรงุณวุฒิ นางเกวลิน ปัญญาบุตร ผู้ทรงุณวุฒิ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมลงพื้นที่อำเภอนาหว้า ซึ่งเป็นจุดที่ 2
✍️ในการนี้ นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า พร้อมด้วย นางชลธิชา มาตรรักษ์ พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้าให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ โดยมีนางใบ อินทะประเสริฐ ประธานกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านบะหว้า พร้อมสมาชิกกลุ่ม และกลุ่มอนุสราแปรรูปผ้า ซึ่งมีนางสาว อนุสรา อินทะประเสริฐ ประธานกลุ่มร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ พร้อมนี้คณะกรรมการฯได้เยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านบะหว้า และรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และตรวจเยี่ยมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในกลุ่มด้วย
❣️อีกทั้งกลุ่มได้ดำเนินงานครบตามกระบวนงานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่ง

❣️ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม

🪀นาหว้าเมือง 5 ชนเผ่า🪀
🌱 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565🌱
🔰 Change For Good 🔰

(Visited 6 times, 1 visits today)