🆕พช.นาหว้า : ติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจครัวเรือนต้นแบบ พร้อมมอบเมล็ดพันธ์ุดีจาก”ศูนย์โฮมฮัก ปลูกผักปันแนวดีวิถีนครพนม สาขาอำเภอนาหว้า” ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” 🌱

🆕พช.นาหว้า : ติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจครัวเรือนต้นแบบ พร้อมมอบเมล็ดพันธ์ุดีจาก”ศูนย์โฮมฮัก ปลูกผักปันแนวดีวิถีนครพนม สาขาอำเภอนาหว้า” ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” 🌱

📣วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 16.40 น. ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

✍️นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า พร้อมด้วย นางชลธิชา มาตรรักษ์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ติดตาม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเมล็ดพันธ์ุดีจาก”ศูนย์โฮมฮัก ปลูกผักปันแนวดีวิถีนครพนม สาขาอำเภอนาหว้า ในครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตราย นางเครือวัลย์ สุจริตตานันท์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาหว้า พื้นที่อยู่ในเขตหมู่ที่ 15 บ้านตาล ตำบลนาหว้า เข้าร่วม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช” ่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) งบเงินกู้ฯ โดยดำเนินการในพื้นที่ 3 ไร่ แบบแปลนมาตรฐานสัดส่วนพื้นที่ 1 : 2 มีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งงานขุดปรับรูปแบบแปลนที่ดินได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

💠ทั้งนี้ พัฒนาการอำเภอและพัฒนากรได้เยี่ยมชม การปลูกพืชในพื้นที่ ซึ่งครัวเรือนต้นแบบฯได้ดำเนินการเพาะปลูกทั้งพืชผักและไม้ประดับ ลงในแปลงที่ดินเรียบร้อย อาทิ เช่น ข่า ตะไคร้ กล้วย ฯลฯ พร้อมมอบเมล็ดถั่วพูสีม่วงจาก “ศูนย์โฮมฮัก ปลูกผักปันแนวดีวิถีนครพนม สาขาอำเภอนาหว้า โดยได้ให้คำแนะนำการบริหารจัดการพื้นที่ การดำรงชีวิตตามหลักทฤษฎีบันได ขั้น ๙ สู่ความยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

🌱นาหว้าเมือง 5 ชนเผ่า 🌱
💠เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565💠
🔰Change For Good🔰

(Visited 10 times, 1 visits today)