🆕 พช.นาหว้า : ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนองนา พช.

📺 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หมู่ที่ 4 บ้านดอนแดง ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

✍️ นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่ติดตาม ควบคุมงาน และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนองนา พช.

🎯โดยลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) งบเงินกู้ฯ นายฉลวย คะสุดใจ ซึ่งดำเนินการขุดตามแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐานที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ดำเนินการในพื้นที่ 3 ไร่แบบแปลนมาตรฐานสัดส่วนพื้นที่ 2 : 3 มีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย

👉👉ซึ่งอำเภอนาหว้ามีพื้นที่ดำเนินการตามโครงการนี้ จำนวนทั้งสิ้น 6 แปลงที่ดิน ขนาดพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 3 ไร่ จำนวน 5 ครัวเรือน และขนาดพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 1 ไร่ จำนวน 1 ครัวเรือน ดำเนินการขุดปรับพื้นที่เสร็จสิ้นแล้ว 3 แปลง ในวันนี้ดำเนินการขุดปรับพื้นที่ แปลงที่ 4

🎬 โดยในวันที่สาม ของการขุดปรับพื้นที่ ได้รับความร่วมมือจาก นายรังสิต กุลวงศ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า และนายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว ร่วมตรวจสอบแนวเขต และควบคุมงานการขุดปรับ

🎯ผลการดำเนินงานวันนี้ ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการขุดปรับพื้นที่ นายช่างโยธาตำบลบ้านเสียว ผู้ช่วยนายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ได้ใช้กล้องสำรวจหาค่าระดับ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ช่วยการรังวัดที่ดิน ปักหมุดแนวเขต โรยปูนขาว เพื่อให้ทราบแนวเขต ก่อนการขุดปรับพื้นที่บ่อที่ 2 และคลองไส้ไก่
💢ในการนี้พัฒนาการอำเภอนาหว้าได้ร่วมพูดคุย ให้กำลังใจ สอบถามข้อมูล ร่วมแก้ปัญหา อุปสรรคในพื้นที่ พร้อมดูแลควบคุมงานการขุดปรับลงพื้นที่ทุกขั้นตอน ให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย และตรงตามตามแบบมาตรฐานที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

🌱นาหว้าเมือง 5 ชนเผ่า 🌱
💠เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565💠
🔰Change For Good🔰

(Visited 2 times, 1 visits today)