🆕 พช.นาหว้า : ติดตามความก้าวหน้า ติดตามการดำเนินงานนำลายผ้าพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปเป็นต้นแบบในการทอผ้า และรับสมัครการประกวดผ้าลายพระราชทานฯ

⏩ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.50 น. – 16.45 น.
ณ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านบะหว้า หมู่ที่ 5 บ้านบะหว้า ตำบลท่าเรือ,กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านสามัคคี หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคี ตำบลนางัว และกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านนาคอย หมู่ที่ 5 บ้านนาคอย ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

✍️นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า มอบหมายให้นางสาวพนมพร โคตรลือไชย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวพรรณวลี อภิวิมลลักษณ์ อาสาพัฒนา (อสพ.) ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าฯ ติดตามการดำเนินงานนำลายผ้าพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปเป็นต้นแบบ ในการทอผ้า โดยได้เข้าพบปะ พูดคุย ให้ข้อมูลพร้อมเก็บข้อมูลในการเตรียมการคัดเลือกประกวดผ้าลายพระราชทานฯ จำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้

1️⃣ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านบะหว้า หมู่ที่ 5 บ้านบะหว้า ตำบลท่าเรือ โดยมีนางใบ อินทะประเสริฐ ประธานกลุ่ม มีสมาชิกจำนวน 14 คน ซึ่งได้นำลายผ้าพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปเป็นต้นแบบในการทอผ้า แต่ไม่มีความประสงค์จะสมัครประกวดผ้าลายพระราชทานฯ ประเภทผ้าที่กลุ่มดำเนินการทอ คือผ้าฝ้ายย้อมคราม ผ้ามัดหมี่ ๒ ตะกอ ผ้าถุงความกว้าง 2 เมตร ความยาว 1 เมตร และนำได้นำมาตัดเย็บแปรรูปผ้าทอมือลายขอเจ้าฟ้าฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ทำให้ลูกค้าได้มีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น อาทิเช่น แมสปิดปาก,เสื้อสุภาพบุรุษ และชุดผ้าถุงพร้อมเสื้อสุภาพสตรี เป็นต้น

2️⃣ กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านสามัคคี หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคี ตำบลนางัว โดยมีนางชนาภา จันทร์สิน ประธานกลุ่ม ซึ่งมีนางบุญ ลือลิน มารดาเป็นผู้มัดหมี่ มีสมาชิกจำนวน 10 คน ซึ่งได้นำลายผ้าพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปเป็นต้นแบบในการทอผ้า แต่ไม่มีความประสงค์จะสมัครประกวดผ้าลายพระราชทานฯ ประเภทผ้าที่กลุ่มดำเนินการทอ คือผ้าย้อมคราม ผ้ามัดหมี่ ๒ ตะกอ ผ้าถุงความกว้าง 2 เมตร ความยาว 1 เมตร ซึ่งกลุ่มนี้นิยมทอผ้าคลุมไหล่ ลวดลายดังเดิมคือ ลายดอกพิกุลทอง

3️⃣ กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านนาคอย หมู่ที่ 5 บ้านนาคอย ตำบลนางัว โดยมีนางกิ่งทอง สอนแสง ประธานกลุ่ม มีสมาชิกจำนวน 16 คน ซึ่งได้นำลายผ้าพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”ไปเป็นต้นแบบในการทอผ้า แต่ไม่มีความประสงค์จะสมัครประกวดผ้าลายพระราชทานฯ ประเภทผ้าที่กลุ่มดำเนินการทอ คือ ผ้าย้อมครามผสมเคมี เส้นพุ่งย้อมด้วยคราม เส้นยืนนำฝ้ายจากโรงงานใช้สีเคมี ผ้ามัดหมี่ ๒ ตะกอ ผ้าถุงความกว้าง 2 เมตร ความยาว 1 เมตร

🎯ทั้งนี้ อำเภอนาหว้า ได้มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ดำเนินการสมัครเข้าร่วมคัดเลือกประกวดผ้าลายพระราชทานฯ จำนวน 5 กลุ่ม จำนวนสมาชิกสนใจเข้าร่วมสมัคร 8 คน ซึ่งบางกลุ่มได้ดำเนินการทอผ้าลายพระราชทานฯและได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยอำเภอได้กำหนดให้ทุกกลุ่มได้จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้อำเภอ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นี้

🌱นาหว้าเมือง 5 ชนเผ่า 🌱
💠เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565💠
🔰Change For Good

(Visited 14 times, 1 visits today)