🆕 พช.นาหว้า : ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนองนา พช.

⏩ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หมู่ที่ 4 บ้านดอนแดง ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่ติดตาม ควบคุมงาน และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนองนา พช.

✅โดยลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) งบเงินกู้ฯ นายฉลวย คะสุดใจ ซึ่งดำเนินการขุดตามแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐานที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ดำเนินการในพื้นที่ 3 ไร่แบบแปลนมาตรฐานสัดส่วนพื้นที่ 2 : 3 มีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย
☑️โดยอำเภอนาหว้ามีพื้นที่ดำเนินการตามโครงการนี้ จำนวนทั้งสิ้น 6 แปลง ดำเนินการขุดปรับพื้นที่เสร็จสิ้นแล้ว 3 แปลง ในวันนี้ดำเนินการขุดปรับพื้นที่ แปลงที่ 4 ของโครงการ
🎯 โดยในวันที่สอง ของการขุดปรับพื้นที่ ได้รับความร่วมมือจาก นายรังสิต กุลวงศ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า และนายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว ร่วมตรวจสอบแนวเขต และควบคุมงานการขุดปรับพื้นที่ของผู้รับจ้าง ให้ตรงตามแบบมาตรฐาน โดยใช้กล้องสำรวจหาค่าระดับ เพื่อให้ตรงตามแบบแปลนที่กำหนด คำนวณปริมาตรดิน ตัดและดินถม เป็นต้น

🎯วันนี้การขุดบ่อที่ 1 ความลึก 3 เมตร ก็พบตาน้ำคือบริเวณที่น้ำไหลออกจากใต้ดินตลอดเวลา ทำให้มีน้ำจำนวนมากออกมาจากบ่อ ซึ่งครัวเรือนต้นแบบ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ต้องแก้ปัญหานำเครื่องสูบน้ำออกจากบ่อที่ 1 เพื่อให้การขุดปรับได้ดำเนินการต่อไปได้
💢ในการนี้พัฒนาการอำเภอนาหว้าได้ร่วมพูดคุย ให้กำลังใจ สอบถามข้อมูล ร่วมแก้ปัญหา อุปสรรคในพื้นที่ พร้อมดูแลควบคุมงานการขุดปรับลงพื้นที่ทุกขั้นตอน ให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย และตรงตามตามแบบมาตรฐานที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

🌱นาหว้าเมือง 5 ชนเผ่า 🌱
💠เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565💠
🔰Change For Good🔰

(Visited 5 times, 1 visits today)